Menu

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN SMITS ISOLATIE BV TE MAARHEEZE

Artikel 1 - Algemene begripsbepalingen
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever: Een natuurlijk persoon, danwel een rechtspersoon die aan SMITS ISOLATIE BV opdraagt werkzaamheden/diensten te verrichten.
Smits: SMITS ISOLATIE BV

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn met uitsluiting van andersluidende inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever van toepassing op alle overeenkomsten van Smits, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien en voor zover Smits voor de te verrichten werkzaamheden/dienstverlening derden inschakelt, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt overeengekomen.
 2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht. Smits en de opdrachtgever zullen in overleg treden over de inhoud van de nieuwe bepalingen ter vervanging van de door nietigheid c.q. vernietiging getroffen bepalingen.
 3. Smits kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per e-mail.

Artikel 3 - Offertes, prijzen en totstandkoming der overeenkomst

 1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Zij zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld en, voor zover van toepassing, gebaseerd op de door of namens de opdrachtgever verstrekte specificaties, maten, tekeningen etc. De vrijblijvendheid van aanbiedingen en offertes geldt ook voor de door opdrachtgevers bij Smits geplaatste orders via het personeel van Smits of via tussenpersonen, tenzij door Smits binnen 8 dagen na het gedane aanbod aan degene aan wie de offerte is gericht schriftelijk wordt medegedeeld dat sprake is van een bindend aanbod.
 2. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door de schriftelijke bevestiging van Smits van de order aan de opdrachtgever.
 3. Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Smits schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Smits opgegeven tekeningen, maten, eisen, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Smits zijn aanbieding baseert.
 4. Al hetgeen op de Website van Smits te vinden is, kan niet worden gekwalificeerd als een aanbod, maar is slechts een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
 5. Wijzigingen van en aanvullingen op een bestaande overeenkomst kunnen partijen slechts binden nadat deze wijzigingen en/of aanvullingen door Smits uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
 6. Indien Smits op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Smits. Smits is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 7. In geval van mondeling, per telefax of per internet-email geplaatste opdrachten c.q. bestellingen wordt een overeenkomst in ieder geval geacht tot stand te zijn gekomen indien aan de opdracht c.q. bestelling daadwerkelijk door Smits uitvoering wordt gegeven en opdrachtgever niet omgaand tegen deze uitvoering protesteert.

Artikel 4 – Nakomingtermijn

 1. De termijnen van nakoming worden slechts bij benadering opgegeven, gelden derhalve niet als fatale termijnen, zodat wij bij overschrijding in gebreke dienen te worden gesteld. Verzuim wegens overschrijding van de nakomingtermijn zal de opdrachtgever nimmer het recht geven op schadevergoeding noch op ontbinding van de transactie.
 2. Smits heeft het recht de termijnen van nakoming aan te passen, indien niet tijdig alle voor de uitvoering vereiste gegevens door ons zijn ontvangen.

Artikel 5 - Duur en einde overeenkomst
De overeenkomst kan tussentijds zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst is vereist per aangetekende brief door Smits worden beëindigd, indien: • De opdrachtgever de verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden en/of de nadere overeenkomst niet nakomt • De opdrachtgever met opzet een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven

 • De opdrachtgever zijn bedrijfsactiviteiten heeft gestaakt • De opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement komt te verkeren, dan wel aangifte doet als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet, dan wel een schuldsaneringsregeling als bedoeld in artikel 5 e.v. van de Faillissementswet van toepassing is verklaard • Op het vermogen van de opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de opdrachtgever op andere wijze geacht wordt niet in staat te zijn de verplichtingen, voortvloeiend uit de overeenkomst, na te kunnen komen • De opdrachtgever wordt ontbonden of de rechtspersoonlijkheid verliest dan wel wijzigt.

Artikel 6 - Zekerheidsstelling en voorschotten
Alvorens over te gaan tot uitvoering van de overeenkomst c.q. tot voortzetting van de reeds aangevangen werkzaamheden is Smits bevoegd van opdrachtgever een voorschot op de te betalen prijs te verlangen dan wel van de opdrachtgever een zekerheidsstelling te verlangen, zulks ter vrije keuze van Smits. Indien de opdrachtgever weigert het gevraagde voorschot te voldoen c.q. de gevraagde zekerheidsstelling te bieden, dan is Smits gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden middels een schriftelijke mededeling, zulks onverlet de in artikel 5 genoemde ontbindingsgronden en onverlet het recht van Smits om in zo‘n geval schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen.

Artikel 7 - Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Smits zal de opdracht goed en zorgvuldig uitvoeren, behartigt de belangen van de opdrachtgever naar beste weten en kunnen en verricht zijn werkzaamheden/diensten naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat op grond van wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften, het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om wijzigingen in de inhoud of omvang van de te verrichten werkzaamheden noodzakelijk is, dan is Smits bevoegd wijzigingen door te voeren.
 3. In geval van klachten over het materiaal is Smits niet verder gehouden tot garantie dan hetgeen aan garantie door de fabrikant van het materiaal wordt verleend.
 4. De opdrachtgever is in het kader van een juiste taakvervulling gehouden de medewerkers van Smits toegang te verlenen tot alle plaatsen in het bedrijf of de woning, waar de aanwezigheid naar het oordeel van de betreffende medewerkers in het kader van de uitvoering der werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk is.
 5. De opdrachtgever is gehouden aan Smits tijdig alle gegevens en inlichtingen te verschaffen die deze noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden/diensten te kunnen verrichten.
 6. Indien door omstandigheden buiten schuld van Smits geplande werkzaamheden/diensten niet kunnen worden uitgevoerd, is de opdrachtgever toch de daaraan verbonden kosten aan Smits verschuldigd, behoudens in het geval de opdrachtgever kan aantonen dat er sprake is van een overmacht situatie als nader omschreven in artikel 12 lid 1.
 7. Smits behoudt zich het recht voor bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, indien hij dit nodig of gewenst acht.
 8. Partijen zijn gehouden tot overleg, zo dikwijls dat hen dit noodzakelijk acht voor een goede uitvoering der overeengekomen werkzaamheden.
 9. Smits kit kozijnen, indien nodig, aan de buitenzijde af. Smits is niet gehouden deze na voltooiing van de werkzaamheden te verwijderen. Voordat kit verwijdert kan worden dient een droogtijd van tenminste achtenveertig uur in acht te worden genomen.
 10. Toezeggingen door personeel van Smits gedaan, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk door Smits zijn bevestigd.
 11. Vulgaten zullen na isolatie, met zo goed mogelijk op kleur gebrachte cement worden gedicht. Er is altijd een kleurafwijking van deze gedichte vulgaten in vergelijk met de originele voeg. Ten aanzien van deze afdichtingen kunnen geen reclamaties worden gedaan met betrekking tot hardheid noch kleur.

Artikel 8 - Aflevering en risico

 1. De levertijd, waaronder begrepen de termijn van de door Smits te verrichten werkzaamheden, vangt aan op de dag als vermeld in de offerte c.q. de bevestiging van de order.
 2. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen, maten etc. noodzakelijk zijn en/of bepaalde formaliteiten zijn vereist gaat de levertijd pas in op het moment dat de gegevens, tekeningen, maten etc. in het bezit van Smits zijn dan wel de vereiste formaliteiten zijn vervuld.
 3. Indien door Smits een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan vangt de levertijd aan na ontvangst van het voorschot of de zekerheidsstelling.
 4. Indien door Smits tussentijds een voorschot of zekerheidsstelling wordt verlangd, dan wordt de levertijd opgeschort totdat het voorschot of de zekerheidsstelling door Smits is ontvangen.
 5. Smits behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9 - Betaling, rente en kosten

 1. De opdrachtgever dient het totaal bedrag van de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen.
 2. De opdrachtgever is niet gerechtigd openstaande facturen te verrekenen met welke vordering dan ook.
 3. Bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst overeenkomstig artikel 5 wordt geen restitutie verleend. Eventueel nog niet betaalde termijnen van de overeengekomen prijs zijn bij beëindiging conform artikel 5 terstond opeisbaar en verschuldigd.
 4. Indien het factuurbedrag niet is betaald op de in lid 1 genoemde datum, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal de opdrachtgever schriftelijk worden aangemaand de schuld, verhoogd met wettelijke rente vanaf de datum waarop het bedrag verschuldigd is geworden, binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning te voldoen.
 5. Indien de betaling inclusief wettelijke rente niet binnen 10 dagen na de datum van de aanmaning heeft plaatsgevonden komt bij dienstverlening op reguliere basis de aanspraak op de werkzaamheden/dienstverlening te vervallen. Alle nog verschuldigde termijnen worden terstond in zijn geheel opeisbaar.
 6. Zodra de volledige schuld, verhoogd met wettelijke rente, is voldaan kan weer aanspraak worden gemaakt op werkzaamheden c.q. dienstverlening.
 7. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door Smits en/of het door Smits ingeschakelde incassobureau dan wel de gerechtsdeurwaarder worden gemaakt in verband met incasso van achterstallige betalingen en de daarop betrekking hebbende wettelijke rente komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15 % van de in totaal door de opdrachtgever verschuldigde som met een minimum van €70,- (zegge: zeventig euro).
 8. Er zal een bedrag gelijk aan 15% van de overeengekomen aanneemsom in rekening worden gebracht als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten indien: • de werkzaamheden niet op de vooraf overeengekomen datum en/of tijd kunnen worden uitgevoerd doordat, opdrachtgever of gemachtigde niet aanwezig is • geen toegang kan worden verkregen voor de benodigde
 9. apparatuur en materialen • werkzaamheden onuitvoerbaar zijn doordat deze in strijd zijn met richtlijnen zoals neergelegd in de Arbowet, het Arbobesluit of de URL 28-104 (2009-09-05) van het IKOB-BKB, waarbij dit niet van tevoren door personeel van Smits kon worden vastgesteld.
 10. Het niet ontvangen van (door derden) toegezegde subsidies, zal niet leiden tot het opschorten van betalingsverplichtingen, en kan niet met openstaande facturen worden verrekend.

Artikel 10 – Reclamaties

 1. Indien tijdig maar binnen acht dagen wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst opdrachtgever gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer op de wijze zoals door opdrachtnemer aangegeven.
 2. Reclamaties over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de factuurdatum
 3. Opdrachtgever is niet bevoegd om betaalde bedragen te verrekenen met nog openstaande facturen.
 4. Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt opdrachtgever geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclamaties niet meer in behandeling genomen.
 5. Slechts indien en voor zover reclamatie gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer op tot het moment waarop de reclamatie is afgewikkeld.

Artikel 11 – Garantie

 1. Indien wij in het kader van een transactie garantie verlenen, dan garandeert Smits op zowel werk als arbeidsloon, gedurende de garantieperiode: • De deugdelijkheid van het materiaal en van de wijze van aanbrengen • De in documentatie genoemde isolatiewaarde • Het rot- en schimmelproef zijn van het isolatiemateriaal • Dat het isolatiemateriaal geen vochtdoorslag veroorzaakt • Dat spouwmuurankers onaangetast blijven in geval van spouwmuurisolatie.
 2. Onze garantie vervalt indien het betreft: • Schade welke niet is terug te voeren op materiaal- en/of montagefouten • Schade ten gevolge van externe invloeden, ongeachte de aard hiervan, anders dan door normaal gebruik • Indien de opdrachtgever op eigen initiatief gedurende de garantietermijn wijzigingen en/of reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten • Schade door gebrekkig metsel- of voegwerk, of ingeval herstel- en/of onderhoudswerkzaamheden aan de gevel niet, niet tijdig of niet juist zijn uitgevoerd
  • Gevolgschade • Fouten welke geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van overheidsvoorschriften met betrekking tot de kwaliteit of de aard van de gebruikte materialen of met betrekking tot de fabricage • Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke uit deze of enige andere daarmee samenhangende transactie voortvloeit • Indien opdrachtgever na isolatie een afwerking met een hoge weerstand tegen dampdoorgang op het buitenspouwblad aanbrengt, zoals bijvoorbeeld , geglazuurde tegels, mozaïekwerk, dichte verflagen, buitenpleisterwerk en dergelijke • Indien opdrachtgever akkoord gaat met de isolatiewerkzaamheden, maar nadrukkelijk niet instemt met het aanbrengen van, geheel of deels, de door Smits geoffreerde ventilatievoorzieningen conform NEN 3253 en aanbevelingen binnen de URL 28-104 (2009-09-05) van het IKOB-BKB.
 3. De garantieverplichtingen zijn gemaximaliseerd tot een bedrag, dat ten hoogste gelijk is aan het bedrag van de opdracht of aan een gedeelte daarvan, dat betrekking heeft op de woning of wooneenheid, waar zich de klacht voordoet.

Artikel 12 - Overmacht en annulering

 1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid waarmee partijen ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geen rekening konden houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet kan worden verlangd, door oorzaken buiten de schuld- of risicosfeer van n der partijen ontstaan, zoals: • Oorlog, oorlogsgevaar, (natuur)rampen • Niet of niet tijdig levering van goederen en diensten door derden • Werkstaking, blokkades • Bedrijfsstoring (bijvoorbeeld door brand, het verloren gaan van gegevens, ongeval, epidemieën e.d.).
 2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van partijen niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In geen geval zal Smits gehouden zijn tot het vergoeden van door de opdrachtgever geleden schade in geval van overmacht.
 3. Indien de overeenkomst in geval van overmacht tussentijds door Smits is beëindigd, is door de opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt.
 4. Indien de opdrachtgever zijn order alsnog geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren, dan dient dit schriftelijk aan ons te geschieden en behoeft dit de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smits.
 5. Indien de kosten voor het ontwerp, tekeningen, modellen, etc. separaat in de offerte zijn opgenomen, of anderszins separaat tussen partijen zijn overeengekomen, dienen deze kosten te allen tijde door de opdrachtgever te worden betaald.
 6. In elk geval dient de opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke annulering een percentrage van de overeengekomen totale contractsom- voor zoveel van toepassing verminderd met de verschuldigde bedragen op grond van lid 5 - aan ons te betalen volgens onderstaande schema:
  - 100% bij ontvangst van de annulering binnen 2 werkdagen voor aanvang van het evenement;
  - 75% bij ontvangst binnen 1 week voor aanvang evenement;
  - 50% bij ontvangst binnen 1 maand voor aanvang evenement;
  - in alle andere gevallen is de opdrachtgever gehouden alle met het oog op de uitvoering door Smits reeds gemaakte kosten van voorbereiding, opslag, materiaal, loonkosten etc. te vergoeden, te vermeerderen met een schadeloosstelling van 10 % van de overeengekomen prijs.
 7. Bij ziekte van Smits of van (een) door Smits ingestelde derde(n) heeft Smits het recht de overeenkomst op te schorten of te ontbinden zonder dat de opdrachtgever een recht op schade vergoeding heeft.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid

 1. Smits aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, en wel tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 2. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, danwel de directe schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste het bedrag dat met de overeenkomst is gemoeid, met dien verstande dat bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd de totale aansprakelijkheid beperkt zal zijn tot de door de opdrachtgever te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste een jaar direct voorafgaande aan het plaatsvinden van de schadeveroorzakende gebeurtenis.
 3. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de directe schade een gevolg is van opzet of grove schuld van Smits of van haar leidinggevende werknemers.
 4. Smits is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade - waaronder vorstschade - gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie.
 5. Alvorens Smits aansprakelijk te stellen is de opdrachtgever gehouden Smits zo mogelijk in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering der overeenkomst gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen.
 6. Smits draagt voor schending van met derden gemaakte afspraken of inbreuk op rechten van derden alleen aansprakelijkheid, indien het bestaan van dergelijke voorschriften of rechten bij op het betreffende vakgebied werkzame personen of diensten algemeen bekend is, of wanneer de opdrachtgever op het bestaan van zodanige voorschriften of rechten heeft gewezen. Alsdan is lid 4 van overeenkomstige toepassing. Voor het overige dient opdrachtgever Smits te vrijwaren voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 7. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming, hoe ook, onverminderd het in artikel 4 bepaalde en onverminderd ons recht alsnog na te komen hetgeen door de opdrachtgever bedongen, voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.
 8. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van constructiefouten of gebreken aan het te isoleren object. Daaronder worden begrepen foutief aangebrachte ontluchtingen en ontluchtingsroosters, kieren bij kozijnen en sponningen, rookkanalen met open verbinding naar de spouw, enzovoorts.
 9. Voor beschadiging of breuk van leidingen, kabels, bedradingen, afvoeren, pijpen of andere obstakels wordt geen enkele aansprakelijkheid door Smits aanvaard, tenzij de opdrachtgever Smits van de exacte loop van dergelijke leidingen en/of obstakels op de hoogte heeft gebracht.
 10. In het uitzonderlijke geval dat gefixeerde of gemetselde objecten tegen de gevel, zoals raamdorpels, rolluikkasten, overhangend dakbeschot en dergelijke, de directe toegang tot de gevel belemmeren kan Smits de volledige vulling van de spouw ter plaatse niet garanderen en accepteert zodoende geen enkele aansprakelijkheid als gevolg hiervan.
 11. Indien beplanting in de directe nabijheid van een te isoleren object de werkzaamheden bemoeilijkt of onmogelijk maakt of de veiligheid van de isolatiemonteurs in het gevaar brengt, wordt voor beschadigingen of ontworteling hiervan geen enkele aansprakelijkheid door Smits aanvaard.
 12. Indien opdrachtgever reeds kierafdichting heeft toegepast d.m.v., kit, schuimband, rubberprofielen, en dergelijke, vrijwaart dit Smits van het andermaal aanbrengen hiervan. Smits aanvaart geen aansprakelijkheid met betrekking tot vervuiling van kozijnen en gevels door het isolatiemateriaal indien de door de opdrachtgever aangebrachte kierafdichting ondeugdelijk en niet-naadloos is aangebracht.
 13. Schade ontstaan door aan of ten gevolge van goederen, die door ons van een andere leverancier zijn betrokken of diensten, die door ons zijn uitbesteed, wordt slechts vergoed indien en voor zoveel de schade door de desbetreffende leverancier aan ons is vergoed en wij deze vergoeding hebben ontvangen, onder aftrek van de daarbij gemaakte kosten.
 14. Adviezen, instructies, berekeningen, opgaven van resultaten of gebruiksaanwijzingen hoe ook genaamd in verband met gebruik, bewerking, verweking, bevestiging, enz. van onze goederen worden vrijblijvend en zonder enige aansprakelijkheid onzerzijds gegeven.
 15. Wij zullen niet aansprakelijk zijn voor hetgeen, waartoe de opdrachtgever jegens derden zal worden gehouden, anders dan voor onze rechtstreekse gehoudenheid jegens de opdrachtgever als voortvloeiend uit deze voorwaarden. De opdrachtgever zal ons ter zake vrijwaren.
 16. Indien de opdrachtgever aan Smits informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat deze informatiedragers, elektronische bestanden en software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 14 - Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever verplicht zich tot het uitvoeren van door Smits in de aanbieding en documentatie opgegeven aanbevelingen. Hieronder wordt verstaan: • Het aan de buitenzijde afplakken van kozijnen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen • Het openen van rolluiken voorafgaand aan de isolatiewerkzaamheden • Het op de hoogte brengen van belanghebbenden aangaande geluidsoverlast en te verkrijgen toegang tot het te isoleren object • Het afwerken van kieren aan de binnenzijde • Het voorzien van roosterdoorvoeren van Pvc-buis • Het dichtmaken van openingen in de binnen- en buitengevel, uitgezonderd de openstaande stootvoegen • Het verwijderen van losse voorwerpen om het te isoleren object heen.
  Eventuele schade en/of kosten voortvloeiend uit het niet opvolgen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Isolatie van spouwmuren anders dan van steenachtige constructies, zoals gips, asbest, hout en dergelijke, is niet mogelijk zonder bouwfysische bezwaren. Voor aanvang van de isolatiewerkzaamheden dient de opdrachtgever de eventuele aanwezigheid hiervan aan Smits door te geven.
 3. Opdrachtgever of gemachtigde, dient gedurende isolatiewerkzaamheden aanwezig te zijn. Schade of vervuiling aan delen van het te isoleren object die gedurende en ten gevolge van afwezigheid is ontstaan vallen buiten de verantwoordelijkheid van Smits.
 4. Opdrachtgever dient kosteloos parkeerfaciliteiten in de omgeving van de werkplek ter beschikking te stellen. Eventuele kosten voor aanleg en vergunningen hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Na afloop van de isolatiewerkzaamheden is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het beschermen van de voegspecie tegen te snel uitdrogen door het regelmatig te bevochtigen.

Artikel 15 – Auteursrecht

 1. Met betrekking tot de door of namens Smits uitgebrachte adviezen en plannen berust het auteursrecht bij Smits. De met advisering verband houdende stukken die door de opdrachtgever aan Smits worden afgegeven, blijven eigendom van de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever verbindt zich de door of namens Smits uitgebrachte adviezen niet aan derden ter inzage te geven dan na voorafgaande toestemming van Smits, tenzij er sprake is van het naleven van een wettelijk voorschrift.

Artikel 16 – Montage

 1. De opdrachtgever zorgt ervoor, dat wij tijdig kunnen beschikken over tekeningen en andere gegevens, die voor het verrichten van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Zo omtrent de aanwezigheid en de juiste ligging van de zich in of nabij het werk bevindende kabels, leidingen en /of afvoeren. Verder dient de opdrachtgever ons te informeren, indien de kruipruimte niet droog is en indien de kruipruimte minder dan 50cm hoog is.
 2. De voorzieningen en energie (water en elektriciteit), welke nodig zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden komen voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook indien deze worden uitgevoerd volgens onze aanwijzingen, doch niet door ons. De opdrachtgever zorgt voor eigen rekening en risico, dat ons personeel in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren. Tenzij anders overeengekomen, dient de opdrachtgever te zorgen voor het afplakken van onderdelen, die niet behandeld dienen te worden. Verder dient de opdrachtgever bij werkzaamheden in openlucht kosteloos zorg te dragen voor verkeers- en andere voorzieningen., waardoor de werkzaamheden zonder schade voor derden kan plaatsvinden.
 3. De opdrachtgever verstrekt kosteloos met inachtneming van de noodzakelijker veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen de nodige hulpmiddelen, verleent, hetzij persoonlijk, hetzij door zijnerzijds beschikbaar gestelde hulpwerkkrachten, de nodige bijstand.
 4. Indien de exacte ligging van de onder artikel 13 lid 9 aangegeven obstakels niet is aangegeven, noch naar redelijkheid door personeel van Smits kan worden vast gesteld of indien de kruipruimte ontoegankelijk is, vrijwaart dit Smits van het aanbrengen van geoffreerde ventilatievoorzieningen.
 5. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat het verwijderen van overtollig isolatiemateriaal op gevels, vloeren, kozijnen, dakpannen, panelen en dergelijke mogelijkerwijs een verkleuring van de ondergrond veroorzaakt.
 6. De opdrachtgever zal de door het personeel van Smits ingevulde werkbon aftekenen en verklaart hierbij te hebben gecontroleerd dat: • Alle vul- en controlegaten, indien van toepassing, naar volle tevredenheid zijn afgedicht • Het bouwafval dat vrijkomt bij de boor- en isolatiewerkzaamheden, zoals boorstof, cementresten, overtollig isolatiemateriaal en dergelijke, zowel binnen als buiten naar volle tevredenheid is verwijderd en opgeruimd • Door het isolatiemateriaal nergens verstoppingen zijn veroorzaakt van schoorsteen- en ventilatiekanalen, afvoeren van geisers, gevelkachels, ventilatievoorzieningen van de kruipruimten en/of daken • In geval van vloerisolatie, de geoffreerde isolatiedikte is behaald.

Artikel 17 – Meer- en minderwerk

 1. Niet-productieve uren, ontstaan door stagnaties buiten toedoen van Smits, worden als meerwerk extra in rekening gebracht.
 2. Ten opzichte van de offerte afwijkende oppervlakte of spouwbreedte wordt als meer- of minderwerk in rekening gebracht volgens de gebruikelijke tarieven van Smits indien: • Het oppervlak en/of spouwbreedte is opgenomen door een niet door Smits erkende adviseur • Door opdrachtgever aangeleverde tekeningen afwijken van de werkelijkheid.
 3. In geval van het uitvoeren van werkzaamheden met afwijkende omstandigheden wordt, in overleg met de opdrachtgever, een meerprijs berekend. Afwijkende omstandigheden doen zich onder meer voor als: • Een aggregaat van 220 V of 380 V moet worden gehuurd • Steigermateriaal moet worden gebruikt • Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt • Isolatiewerkzaamheden buiten normale werktijden moeten plaatsvinden • Kleine voegen een afwijkende boormaat vereisen • Anders dan de reguliere transparante siliconen kit moet worden aangebracht • pompwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd • Hak of breekwerk noodzakelijk is • Zand of puin moet worden geëgaliseerd, weggehaald en/of afgevoerd • Er een op maat gemaakt kruipluik moet worden geplaatst • Reparaties aan gebrekkig voegwerk moet plaatsvinden.
 4. Indien bij de eindafrekening van het werk blijkt, dat het totaal van het meer- en minderwerk een vermindering van de aanneemsom ten gevolge heeft, heeft Smits behoudens een eventuele verrekening van omzetbelasting, recht op een bedrag gelijk aan 15% van de vermindering als forfaitaire vergoeding voor algemene kosten en vergeefse voorbereidingskosten.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Smits en de opdrachtgever zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Smits of de opdrachtgever als zodanig schriftelijk is medegedeeld of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit.
 2. Alle tekeningen, modellen, platen, films, foto's, stempels, andere beeld-, geluids- en informatiedragers of andere hulpmiddelen en ontwerpen, software daaronder begrepen, zowel in hun geheel als in onderdelen, blijven ons eigendom en slechts te onzer beschikking. De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk betekent op een octrooi, auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 19 - Meerdere partijen
Indien een transactie wordt gesloten tussen ons enerzijds en twee of meerdere partijen anderzijds, zijn deze partijen ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.

Artikel 20 – Conversie

 1. Indien enig in deze voorwaarden genoemde, en voor de opdrachtgever toepasselijk, beding nietig wordt verklaard dan zal dit beding worden vervangen door een geldig beding, dat zoveel mogelijk aan dezelfde strekking beantwoordt. De geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden blijft ongewijzigd.
 2. Indien artikel 13 lid 7 onder omstandigheden niet kan worden toegepast, zal het hierna bepaalde daarvoor in de plaats treden. Ingeval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede nakoming hoe dan ook, onverminderd het in artikel 4 bepaalde, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door alsnog nakoming van hetgeen door de opdrachtgever is bedongen. Voor het geval alsnog nakoming onzerzijds niet meer mogelijk is, is onze plicht tot vergoeding van schade volledig voldaan door betaling van de werkelijk door de opdrachtgever gemaakte onkosten tot een maximum van 25% van het factuurbedrag van de transactie dan wel, indien de schade het gevolg is van de uitvoering van duurcontracten, tot het maximum van 25% van de op het duurcontract betrekking hebbende factuurbedragen in het betreffende kalenderjaar.

Artikel 21 - Toepasselijk recht
Op alle door Smits gedane aanbiedingen en/of offertes, hoe ook genaamd, alsmede op alle met Smits gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22 - Wijziging, uitleg en vindplaats
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
 

Veelgestelde vragen
Algemene FAQ vraag
Algemene FAQ antwoord
Contact